“Niet vergeten dat volgende week de ticketprijzen van de trein omhoog gaan, he,” leest een berichtje van mijn moeder in Whatsapp, gepaard met een artikel van Het Nieuwsblad met meer informatie. Ik laat mij stante pede een scherpe “what the fuck” ontvallen op het treinperron. De omstanders kijken nerveus naar de jongeman die furieus op zijn smartphone begint te drukken. The NMBS did it again.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, ofwel de NMBS, is een naamloze vennootschap die u tickets verkoopt om over zo’n 3500 kilometer aan Belgische sporen te mogen denderen. …

Jeremy Van der Haegen

Belgian journalist writing on Asia, Culture & Electronic music

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store